Lider Znakomity, czyli Inteligentny Emocjonalnie

cover 1
Trenerzy: Jolanta Tadeusiak
Termin realizacji: 20-21 czerwca 2023
Miejsce: Warszawa
Koszt uczestnictwa: 1500 netto za osobę (+23% VAT)
Wielkość grupy: 6-14
Promocje:

Oferujemy rabat cenowy 22% na udział jednej osoby w szkoleniu otwartym oraz 33% dla każdej kolejnej osoby, zgłoszonej w ramach jednego zamówienia na ten sam termin szkolenia.

Opis szkoelnia

Lider Znakomity, czyli Inteligentny Emocjonalnie
Jak wykorzystać emocje do kreowania najlepszych rezultatów?

W czasie ostatnich stuleci nasza cywilizacja konsekwentnie karmiła nas przekonaniami o wyższości umysłu racjonalnego nad intelektem emocjonalnym. Ale czy słusznie?

Sfera emocjonalna i racjonalna człowieka uzupełniają się i są wzajemnie zależne. Intelekt racjonalny bez emocjonalnego jest niepełny i mniej skuteczny. Pełne wykorzystanie własnych możliwości daje współdziałanie i harmonizowanie tych dwóch sfer. Tylko CAŁY człowiek, z jego racjonalnością i emocjonalnością, może kreować najlepsze rezultaty.

Badania dowodzą, że osoby inteligentne emocjonalnie mają przewagę nad innymi we wszystkich dziedzinach życia. Dzieje się tak, ponieważ emocje leżą u podstaw wszelkich ludzkich zachowań.

Aby być skutecznym, sprawniej pracować, z sukcesem rozwiązywać pojawiające się trudności i czerpać satysfakcję z życia – niezbędna jest Inteligencja Emocjonalna. Aby emocje stały się naszymi sprzymierzeńcami, możemy świadome uczyć się, jak nimi zarządzać. Obszar Inteligencji Emocjonalnej jest szczególnie istotny dla wszystkich Menedżerów i Liderów biznesu, ponieważ to oni odpowiadają za motywowanie i nawiązywanie rzeczywistych, głębokich i długofalowych relacji ze swoimi podwładnymi oraz partnerami biznesowymi.

To szkolenie przygotowaliśmy dla Menedżerów i Liderów wszystkich szczebli zarządzania, którzy chcą wykorzystać najnowszą wiedzę na temat wpływu naszych emocji na biznes, jak również wykorzystać swoją świadomość emocjonalną do osiągania najlepszych rezultatów w życiu osobistym i biznesie.

Korzyści dla uczestników, wynikające z udziału w szkoleniu

 • Rozwój własnej świadomości emocjonalnej i inteligencji emocjonalnej, umożliwiającej zwiększenie skuteczności i jakości działania Menedżera
 • Doświadczanie wpływu własnych inteligentnych działań na pracę podległych zespołów oraz relacje z parterami biznesowymi
 • Identyfikacja najczęstszych błędów Menedżera, które mogą zaburzyć realizację nawet „najlepiej przemyślanych” celów biznesowych, oraz poznanie metod wychodzenia z trudnych sytuacji wywołanych tymi błędami
 • Zapoznanie się z narzędziami i sposobami pozwalającymi zwiększać satysfakcję Menedżera z efektów zarządzania ludźmi, a także zwiększyć wpływ na zaangażowanie członków zespołu
 • Rozwój inteligencji Lidera Znakomitego, czyli rozpoznawanie stylów zarządzania i ich skuteczny dobór w różnorodnych sytuacjach
 • Możliwość kontynuowania rozwoju własnych umiejętności i narzędzi w procesie indywidualnej pracy z trenerem-coachem – pierwsza indywidualna sesja (czas trwania do 90 min) gratis

Forma prowadzenia zajęć

W trakcie zajęć będą wykorzystywane metody związane z doświadczaniem siebie w różnych sytuacjach, a szczególnie w realiach biznesowych. Dzięki temu uczestnicy będą w pełni zaangażowani w proces poznawczo-rozwojowy, co pozwoli im na wyciągnięcie wniosków własnych i grupowych. Uczestnicy będą pracować indywidualnie, w parach oraz w podgrupach. Będą mieli również możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi z obszarem inteligencji emocjonalnej. Uczestnicy będą także zapraszani do bliższego skontaktowania się z sobą samym poprzez bezpieczną pracę z ciałem oraz ćwiczenia oddechowe.

Dzięki wypełnieniu kwestionariusza inteligencji emocjonalnej każdy uczestnik będzie mógł dokonać wstępnej autodiagnozy w zakresie stopnia rozwoju i wykorzystania swojej EQ.

Dodatkowo, każdy z uczestników kursu będzie mógł bezpłatnie odbyć indywidualną sesję coachingową skierowaną na zdefiniowane przez niego cele osobiste i zawodowe.

Zakres tematyczny szkolenia

Znaczenie działań emocjonalnych Menedżera w sytuacjach zawodowych

 • Kluczowe vs krytyczne znaczenie emocji w sytuacjach zawodowych Menedżera. Dlaczego warto zajmować się emocjami w kontekście zawodowym
 • Wpływ własnych działań Menedżera na pracę zespołów i kooperację z innymi Menedżerami
 • Diagnoza własnej bazy umiejętności (poziomu EQ) i jej działania na otoczenie zawodowe
 • Model Organizacji Systemowej

Zastosowanie siły emocjonalnej do zwiększania skuteczności

 • Psychofizjologia reakcji emocjonalnych – sztuka rozpoznawania i zarządzania sobą/innymi
 • Rozwijanie siły emocjonalnej i wprowadzenie jej działania; budowanie stanu wewnętrznej doskonałości i wykorzystanie go w sytuacjach kryzysowych
 • Praca z najczęstszymi błędami Menedżera zaburzającymi osiąganie celów; zastosowanie metod wychodzenia z trudnych sytuacji wywołanych tymi błędami

Lider Znakomity, czyli co go różni od lidera wspaniałego

 • Lider Znakomity – co decyduje, że wspaniały Lider „idzie” jeszcze dalej
 • Wprowadzenie narzędzi i sposobów pracy pozwalających osiągać sukcesy Lidera Znakomitego
 • Jak Lider Znakomity buduje zaangażowanie członków zespołu
 • Budowa modelu Lidera Znakomitego
 • Rozpoznawanie stylów zarządzania i ich skuteczny dobór w różnorodnych sytuacjach

Lider Znakomity jako autorytet

 • Budowa autorytetu – kiedy ludzie zaufają liderowi i poddadzą się coachingowi
 • Zastosowanie metod coachingowych w pracy z innymi w celu wzmocnienia ich siły i motywowania do lepszej, bardziej satysfakcjonującej pracy
 • Zbudowanie planu doskonalenia umiejętności Lidera do tworzenia inteligentnego i zaangażowanego zespołu

Warunki cenowe

 • Powyższa kwota jest kwotą netto i zostanie powiększona o podatek VAT
 • Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu ukończenia szkolenia oraz przerw kawowych
 • Powyższa kwota nie zawiera kosztów obiadu dla uczestników, kosztu dojazdu uczestników do miejsca szkolenia oraz kosztów zakwaterowania uczestników

Warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem szkolenia jest Athlon DEVELOPMENT S.C., Małgorzata Matusiak, Mariusz Matusiak z siedzibą w Pruszkowie, ul. Rysia 6A, kod pocztowy: 05-800, Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 534-247-40-40. REGON: 142973540, zwana dalej "Athlon DEVELOPMENT”.
 2. Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia szkolenia oraz przerwy kawowe. Athlon DEVELOPMENT nie zapewnia w cenie szkolenia: obiadu, dojazdu do miejsca szkolenia ani zakwaterowania dla uczestników szkolenia. 
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Athlon DEVELOPMENT wypełnionego formularza zamówienia (zgodnego z niniejszym wzorem), pocztą elektroniczną najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na adres athlon@athlondevelopment.pl (liczy się data wpływu formularza zgłoszenia do Athlon DEVELOPMENT). Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Athlon DEVELOPMENT. Przesłanie do Athlon DEVELOPMENT wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Athlon DEVELOPMENT a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Athlon DEVELOPMENT najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz ze specyfikacją cenową uwzględniającą udzielone rabaty cenowe, podział płatności na części (w przypadku szkoleń wieloetapowych) oraz dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Athlon DEVELOPMENT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 6. Athlon DEVELOPMENT zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Athlon DEVELOPMENT w Credit Agricole Bank Polska S.A. nr 19194010763100729000000000 najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania e-maila zawierającego potwierdzenie udziału w szkoleniu).
 9. Athlon DEVELOPMENT zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku jeżeli odpłatność za szkolenie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Athlon DEVELOPMENT w terminie wskazanym w punkcie 8.
 10. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia lub zostanie doręczona uczestnikowi w trakcie szkolenia.
 11. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres Athlon DEVELOPMENT. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Athlon DEVELOPMENT. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
 12. Z zastrzeżeniem punktu 13, w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 8 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Athlon DEVELOPMENT zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.
 13. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Athlon DEVELOPMENT zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.
 14. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Athlon DEVELOPMENT zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z wybranego szkolenia.
 15. Athlon DEVELOPMENT zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w szkoleniu otwartym w przypadku, gdy Firma zgłaszająca i/lub Uczestnicy zgłoszeni przez Firmę i/lub Osoby prywatne prowadzą działalność konkurencyjną wobec Athlon DEVELOPMENT.
 16. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 17. Athlon DEVELOPMENT będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.