Akademia Menedżera Athlon - Cykl szkoleniowy

szkolenie 2
Trenerzy: Mariusz Matusiak, Anna Jędrzejczak
Termin realizacji: 18-19 czerwca 2024
Miejsce: Warszawa
Koszt uczestnictwa: 1700 zł netto za osobę (+23% VAT)
Wielkość grupy: 6-14
Promocje:

Opis szkolenia

Akademia Menedżera Athlon – Cykl szkoleniowy: 4 x 2 dni

Czym jest Akademia Menedżera Athlon?

Każda organizacja biznesowa rozwija swój potencjał wtedy, gdy dostarcza menedżerom i pracownikom zróżnicowaną energię umożliwiającą rozwój indywidualnego i zespołowego potencjału. Akademia Menedżera Athlon jest systemowym, wieloetapowym rozwiązaniem stanowiącym odpowiedź na tę potrzebę.

Po wieloletnich obserwacjach rzeczywistości, w której funkcjonują ludzie biznesu, dokonaliśmy podziału tej rzeczywistości na 12 sektorów rozwoju kompetencyjnego i osobistego, które nazwaliśmy Athlon.
Nazwa Athlon pochodzi z angielskiej pisowni greckiego słowa αθλο, które można przetłumaczyć jako wyczyn, praca, znój, walka, atletyka, a także 12 punktów okręgu niebieskiego. W naszym przekonaniu nazwa ta bardzo trafnie wyraża strukturę i biznesowy kontekst naszego 12-sektorowego modelu rzeczywistości biznesowej.

Celem Akademii Menedżera Athlon jest zainspirowanie uczestników do pogłębienia samoświadomości, rozwoju postaw, a następnie kompetencji potrzebnych do zbudowania siły indywidualnej oraz społecznej, które są niezbędne do przyjmowania odpowiedzialności za prowadzenie biznesu.

Program Akademii Menedżera Athlon przebiega przez 4 kolejne kwadranty aktywności prowadzące uczestników drogą rozwoju „od Wojownika do Mistyka”. Każdemu kwadrantowi poświęcone są 2-dniowe w postaci oddzielnej sesji szkoleniowej.

W kwadrancie Q1 uświadamiamy i rozwijamy postawy i kompetencje związane z osobą i najbliższym otoczeniem biznesowym uczestników – pierwszy kwadrant nosi nazwę „MENEDŻER: JEGO SIŁA, ZASOBY I NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE”.

W kwadrancie Q2 uświadamiamy i rozwijamy postawy i kompetencje związane z bezpieczeństwem emocjonalnym, twórczością uczestników i jej wartością dla otoczenia biznesowego – drugi kwadrant nosi nazwę „MENEDŻER: JEGO SIŁA EMOCJONALNA, KREATYWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ”

W kwadrancie Q3 uświadamiamy i rozwijamy postawy i kompetencje związane z relacjami i celami grupowymi uczestników – trzeci kwadrant nosi nazwę „MENEDŻER: JEGO ZESPÓŁ, ZAANGAŻOWANIE I MISJA”.

W kwadrancie Q4 uświadamiamy i rozwijamy postawy i kompetencje związane z zespołową (społeczną) efektywnością, zdolnością do innowacji i przechodzenia transformacji – czwarty kwadrant nosi nazwę „MENEDŻER: JEGO AMBICJE, SUKCES ZESPOŁU I ROZWÓJ”.

To szkolenie przygotowaliśmy dla Menedżerów i Liderów zespołów funkcjonalnych i projektowych, poszukujących skutecznych dróg do odnalezienia i wzmocnienia swojej efektywności, a także harmonii funkcjonowania w środowisku zawodowym i społecznym. Szkolenie to będzie także doskonałym narzędziem inkubowania i kreowania cech przywódczych dla kandydatów na menedżerów oraz osób odgrywających rolę nieformalnego lidera w swoich zespołach.

Korzyści dla uczestników, wynikające z udziału w szkoleniu

Korzyści dla uczestników, wynikające z udziału w Akademii Menedżera Athlon:

 • Poznanie zasad funkcjonowania wieloetapowego modelu rozwoju kompetencji przywódczych i menedżerskich Athlon
 • Rozwój siły osobistej i autorytetu Przywódcy-Menedżera opartego na silnym Ja
 • Poznanie źródeł motywacji oraz zasad uruchamiania motywacji u siebie i u pracowników
 • Rozwój świadomość misji indywidualnej, zespołowej i firmowej; używanie misji jako rzeczywistego narzędzia motywowania
 • Analiza posiadanych zasobów oraz kluczowych wartości osobistych i biznesowych
 • Rozwój umiejętności utylizacji zasobów biznesowych i doskonalenie efektywności menedżerskiej
 • Wzrost odpowiedzialności za powierzony zespół, obszar biznesowy i realizację celów
 • Poznanie narzędzi skutecznej komunikacji interpersonalnej w warunkach zawodowych oraz rozwój inteligencji poznawczej
 • Rozwój zdolności do zawierania i utrzymywania dojrzałych relacji partnerskich w biznesie
 • Poznanie metod planowania rozwoju podległego zespołu oraz stymulowania innowacyjności
 • Wzrost samokontroli i stabilności emocjonalnej, poznanie zasad dostarczania emocjonalnego wsparcia pracownikom
 • Rozwój zdolności zarządzania emocjami w relacjach zawodowych / zespołowych, w szczególności w sytuacjach trudnych
 • Wzrost świadomości pracy w ciągłej zmianie i cyklicznego poszukiwania nowej świadomości zarówno Menedżera jak i jego zespołu

Forma prowadzenia zajęć

Ponieważ jesteśmy przekonani, że wiele odpowiedzi na pytania dotyczące harmonijnego funkcjonowania w otoczeniu jest zapisanych w naszej świadomości i podświadomości, dlatego zajęcia są tak skonstruowane, aby w przyjaznej atmosferze i miłym otoczeniu skłonić uczestników do:

 • autorefleksji i innego spojrzenia na siebie poprzez 12-to sektorowy Model Athlon
 • zaangażowanego udziału w ćwiczeniach, symulacjach, scenkach i eksperymentach
 • pełnego pasji udziału w dyskusjach i otwartego dzielenia się doświadczeniami
 • odkrycia indywidualnej drogi rozwoju kompetencji przywódczych i menedżerskich zawartych w Q1 – pierwszym Kwadrancie Athlon

Zakres tematyczny 1 części Akademii Menedżera Athlon

Zakres tematyczny 1 części Akademii Menedżera Athlon
„Menedżer: jego siła, zasoby i narzędzia komunikacji” – 2 dni

Model rozwoju Athlon, czyli „Od Wojownika do Mistyka”

 • Człowiek w ekosystemie – siły i żywioły
 • Struktura zrównoważonego i dynamicznego rozwoju – 12 etapów i 4 kwadranty
 • Deficyty rozwojowe ról menedżerskich – bariery osiągania wyższych poziomów przywództwa zawarte w kwadrancie Q1

Zacznij „Od Wojownika …”

 • Przygotowanie wystąpienia autoprezentacyjnego „Przedstaw siebie / wyraź siebie”
 • Zasady prezentowania siebie – mini wykład (mapa)
 • Rola wystąpień publicznych w kontekście budowania wizerunku

Zasady wyrażania energii „Wojownika”:

 • Mapa asertywności
 • Odwaga i nieustraszoność vs przekonania, zachowanie, komunikacja niewerbalna

„Rzeczywistość bez ograniczeń”

 • Abarietyczne business cases
 • Wystąpienia uczestników i informacja zwrotna

Audyt wartości i zasobów – „karty wartości”

 • Co buduje moją materialną i fizyczną stabilność?
 • Wartości względne i bezwzględne jako osobisty i biznesowy kompas

Komunikacja poznawcza

 • Informacja wolna od przekonań i emocji
 • Szybka komunikacja i rozbudzanie ciekawości
 • Mechanizmy budowania atrakcyjności intelektualnej
 • Zasady zbierania i filtrowania informacji

Zasady przekazywania informacji

 • Otwartość, elastyczność, adaptacja w przekazie
 • Proste struktury i narzędzia komunikacyjne: wzmacniacze komunikacyjne, prowadzenie spotkań informacyjnych, prezentacje perswazyjne

Warunki cenowe

 • Powyższa kwota jest kwotą netto i zostanie powiększona o podatek VAT
 • Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu ukończenia szkolenia oraz przerw kawowych
 • Powyższa kwota nie zawiera kosztów obiadu dla uczestników, kosztu dojazdu uczestników do miejsca szkolenia oraz kosztów zakwaterowania uczestników

Warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem szkolenia jest Athlon DEVELOPMENT S.C., Małgorzata Matusiak, Mariusz Matusiak z siedzibą w Pruszkowie, ul. Rysia 6A, kod pocztowy: 05-800, Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 534-247-40-40. REGON: 142973540, zwana dalej "Athlon DEVELOPMENT”.

 2. Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia szkolenia oraz przerwy kawowe. Athlon DEVELOPMENT nie zapewnia w cenie szkolenia: obiadu, dojazdu do miejsca szkolenia ani zakwaterowania dla uczestników szkolenia.

 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Athlon DEVELOPMENT wypełnionego formularza zamówienia (zgodnego z niniejszym wzorem), pocztą elektroniczną najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na adres athlon@athlondevelopment.pl (liczy się data wpływu formularza zgłoszenia do Athlon DEVELOPMENT).  Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Athlon DEVELOPMENT.  Przesłanie do Athlon DEVELOPMENT wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Athlon DEVELOPMENT a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).

 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Athlon DEVELOPMENT najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz ze specyfikacją cenową uwzględniającą udzielone rabaty cenowe, podział płatności na części (w przypadku szkoleń wieloetapowych) oraz dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Athlon DEVELOPMENT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.

 6. Athlon DEVELOPMENT zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.

 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.

 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Athlon DEVELOPMENT w Credit Agricole Bank Polska S.A. nr 19194010763100729000000000 najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania e-maila zawierającego potwierdzenie udziału w szkoleniu).

 9. Athlon DEVELOPMENT zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku jeżeli odpłatność za szkolenie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Athlon DEVELOPMENT w terminie wskazanym w punkcie 8.

 10. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia lub zostanie doręczona uczestnikowi w trakcie szkolenia.

 11. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres Athlon DEVELOPMENT.  Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Athlon DEVELOPMENT.  W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.

 12. Z zastrzeżeniem punktu 13, w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 8 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Athlon DEVELOPMENT zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.

 13. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Athlon DEVELOPMENT zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.  Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.

 14. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Athlon DEVELOPMENT zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z wybranego szkolenia.

 15. Athlon DEVELOPMENT zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w szkoleniu otwartym w przypadku, gdy Firma zgłaszająca i/lub Uczestnicy zgłoszeni przez Firmę i/lub Osoby prywatne prowadzą działalność konkurencyjną wobec Athlon DEVELOPMENT.

 16. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

 17. Athlon DEVELOPMENT będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia.  Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.