AIKIDO Sprzedaży

Aikido Sprzeday2
Trenerzy: Mariusz Matusiak
Termin realizacji: 25-26 czerwca 2024
Miejsce: Warszawa
Koszt uczestnictwa: 1450 netto za osobę (+23% VAT)
Wielkość grupy: 6-16 osób
Promocje:

Rabat 10% przy zakupie szkolenia dla 2 uczestników
Rabat 15% przy zakupie szkolenia dla 3 uczestników +

Korzyści dla uczestników, wynikające z udziału w szkoleniu

 • Diagnoza własnych silnych i słabych stron oraz obszarów potencjalnego rozwoju kompetencji sprzedażowych na bazie indywidualnej analizy preferencji behawioralnych Insights® Discovery
 • Rozwój i zrozumienie samego siebie oraz tego, jak mogą postrzegać mnie partnerzy biznesowi i klienci
 • Lepsze zrozumienie zachowań i potrzeb klientów w naszym otoczeniu biznesowym
 • Rozpoznawanie behawioralnych stylów klientów oraz uczenie się jak efektywnie odpowiadać na ich potrzeby
 • Poznanie zasad elastycznego rozwiązywania sytuacji trudnych i/lub konfliktowych w sprzedaży
 • Trening zastosowania reguł i technik komunikacyjnych w procesie sprzedaży w kontakcie z klientami o zróżnicowanych stylach behawioralnych
 • Zaplanowanie i wdrożenie skutecznych strategii zarządzania rzeczywistymi kontaktami handlowymi w oparciu style behawioralne

Forma prowadzenia procesu szkoleniowego

Projekt szkoleniowy jest prowadzony zróżnicowanymi metodami, zgodnie z metodologią projektowania i ewaluacji procesów edukacyjnych The Kirkpatrick Four Levels Evaluation®.

 • 7 dni przed sesją szkoleniową uczestnicy wypełniają ankietę on-line, na bazie której wygenerowane zostaną indywidualne raporty preferencji behawioralnych Insights® Discovery, zawierające m.in. rozdział "Skuteczna Sprzedaż". Raporty są przekazywane uczestnikom w połowie 1-go dnia szkolenia i analizowane.
 • Sesja szkoleniowa zawiera elementy wykładowe, wiele ćwiczeń rozwijających percepcję komunikacyjną i umiejętności obserwacyjno - diagnostyczne, liczne ćwiczenia treningowe związane ze stosowaniem nowo poznanej wiedzy w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych, ćwiczenia w podgrupach zorientowane na produkcję materiału przydatnego w realnym i specyficznym środowisku biznesowym.
 • Proces szkoleniowy kontynuowany jest po zakończeniu sesji szkoleniowej poprzez grupowe i indywidualne zadania wdrożeniowe przekazane uczestnikom na zakończenie sesji szkoleniowej.
 • Ważnym elementem procesu szkoleniowego jest komunikacja z Przełożonymi uczestników szkolenia, którzy mają wiedzę o zakresie odbytego szkolenia, postawionych celach, zakresie zadania wdrożeniowego i oczekiwanych rezultatach kompetencyjne.

Zakres tematyczny szkolenia

Wprowadzenie do szkolenia

 • Agenda szkolenia i sprawy organizacyjne
 • Zmapowanie indywidualnych i grupowych oczekiwań / celów rozwojowych uczestników szkolenia
 • Indywidualne ćwiczenie pobudzające ekspresję typologiczną

Założenia psychologii Junga i główne zasady modelu Insights®

 • Percepcja a rzeczywistość - wpływ percepcji na przekonania, osądy i decyzje
 • Energie kolorystyczne Insights® Discovery – cztery główne style zachowań ludzkich
 • Analiza indywidualnych preferencji psychologicznych – postawy życiowe, funkcje racjonalne i irracjonalne
 • Osiem typów Insights® jako kompilacja preferencji psychologicznych – jaką rolę najłatwiej realizujemy w sytuacji zawodowej?

Profil indywidualny Insights® - świadomość osobistych preferencji

 • Prezentacja struktury raportu i sposobu interpretacji – zasady korzystania z raportu indywidualnego
 • Analiza indywidualna raportów Insights® uczestników (ekspozycja rozdziału „skuteczna sprzedaż”)

Rozpoznawanie stylów insights® - wiedza o preferencjach klientów

 • Rozpoznawanie stylów – metody i wskazówki do identyfikacji stylów zachowań klientów
 • Ćwiczenia praktyczne w rozpoznawaniu stylów na bazie tzw. „czystych stylów” oraz tzw. „stylów rzeczywistych” (analiza materiału dvd oraz prezentacji na żywo – symulacje różnych typów)

Aikido sprzedaży, czyli wykorzystanie różnic typologicznych w sprzedaży

 • Adaptacja, akomodacja i elastyczność, czyli aikido sprzedaży – etapy dochodzenia do większej skuteczności komunikacyjnej i relacyjnej z klientami o innych stylach
 • Interakcje między różnymi stylami – strategie dostosowania i przezwyciężania wątpliwości w kontakcie z każdym ze stylów, reguły typologicznego wywierania wpływu
 • Korzyści z dostrajania się do klientów reprezentującego inny styl i konsekwencje pominięcia odmienności potrzeb komunikacyjnych
 • Granice dostosowywania się do odmiennych stylów

Style rozwiązywania konfliktów - jak budować relację w sytuacji trudnej?

 • Źródła powstawania konfliktów i style rozwiązywania konfliktów – mini wykład
 • Elastyczna praca w konflikcie – taktyczne rekomendacje dla stylu aikido w biznesie
 • Radzenie sobie z trudnymi/agresywnymi zagrywkami partnerów biznesowych – mini cases
 • Budowanie taktyk neutralizujących trudne zagrywki komunikacyjne
 • Trening zastosowania taktyk neutralizowania trudnych zagrywek komunikacyjnych – ćwiczenia symultaniczne

Trening komunikacji biznesowej

 • Narzędzia komunikacyjne w praktyce – intensywny trening wykorzystania metodologii  Insights® Discovery do codziennych sytuacji komunikacyjnych uczestników szkolenia, takich jak: rozpoznawanie potrzeb klienta, prezentowanie oferty handlowej, praca z zastrzeżeniami, poszukiwanie feedbacku, zamykanie i prośba o referencje
 • Rozegranie / przećwiczenie rożnych sytuacji komunikacyjnych zgłoszonych na gorąco przez uczestników szkolenia – konsultacja rozwiązań do trudnych sytuacji typologicznych

Typologiczne ścieżki sprzedaży i argumentery

 1. Zbudowanie typologicznych ścieżek sprzedaży zgodnych ze specyfiką sprzedaży uczestników szkolenia
 2. Zbudowanie typologicznych argumenterów sprzedażowych zgodnych ze specyfiką sprzedaży uczestników

Zakończenie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia – typologiczne feedbacki
 • Zadanie wdrożeniowe – w tym dokończenie „typologicznych ścieżek sprzedaży” i „argumenterów sprzedaży”

Działanie po szkoleniu (ok. 30 dni po sesji)

 • Kontakt trenera z uczestnikiem (telefon lub spotkanie) – omówienie wdrożenia
 • Kontakt trenera z przełożonym uczestnika – omówienie wdrożenia

Warunki cenowe

 • Powyższa kwota jest kwotą netto i zostanie powiększona o podatek VAT
 • Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, raportu indywidualnego Insights® Discovery (Rozdziały: Podstawowy i Skuteczna Sprzedaż), certyfikatu ukończenia szkolenia oraz przerw kawowych
 • Powyższa kwota nie zawiera kosztów obiadu dla uczestników, kosztu dojazdu uczestników do miejsca szkolenia oraz kosztów zakwaterowania uczestników

Warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem szkolenia jest Athlon DEVELOPMENT S.C., Małgorzata Matusiak, Mariusz Matusiak z siedzibą w Pruszkowie, ul. Rysia 6A, kod pocztowy: 05-800, Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 534-247-40-40. REGON: 142973540, zwana dalej "Athlon DEVELOPMENT”.
 2. Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia szkolenia oraz przerwy kawowe. Athlon DEVELOPMENT nie zapewnia w cenie szkolenia: obiadu, dojazdu do miejsca szkolenia ani zakwaterowania dla uczestników szkolenia. 
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Athlon DEVELOPMENT wypełnionego formularza zamówienia (zgodnego z niniejszym wzorem), pocztą elektroniczną najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na adres athlon@athlondevelopment.pl (liczy się data wpływu formularza zgłoszenia do Athlon DEVELOPMENT). Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Athlon DEVELOPMENT. Przesłanie do Athlon DEVELOPMENT wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Athlon DEVELOPMENT a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Athlon DEVELOPMENT najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz ze specyfikacją cenową uwzględniającą udzielone rabaty cenowe, podział płatności na części (w przypadku szkoleń wieloetapowych) oraz dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Athlon DEVELOPMENT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 6. Athlon DEVELOPMENT zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Athlon DEVELOPMENT w Credit Agricole Bank Polska S.A. nr 19194010763100729000000000 najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania e-maila zawierającego potwierdzenie udziału w szkoleniu).
 9. Athlon DEVELOPMENT zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku jeżeli odpłatność za szkolenie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Athlon DEVELOPMENT w terminie wskazanym w punkcie 8.
 10. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia lub zostanie doręczona uczestnikowi w trakcie szkolenia.
 11. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres Athlon DEVELOPMENT. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Athlon DEVELOPMENT. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
 12. Z zastrzeżeniem punktu 13, w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 8 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Athlon DEVELOPMENT zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.
 13. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Athlon DEVELOPMENT zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.
 14. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Athlon DEVELOPMENT zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z wybranego szkolenia.
 15. Athlon DEVELOPMENT zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w szkoleniu otwartym w przypadku, gdy Firma zgłaszająca i/lub Uczestnicy zgłoszeni przez Firmę i/lub Osoby prywatne prowadzą działalność konkurencyjną wobec Athlon DEVELOPMENT.
 16. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 17. Athlon DEVELOPMENT będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.